Nowos icon

Algemene voorwaarden NOWOS (november 2020)

Artikel 1 : NOWOS BV (‘NOWOS’) is een besloten vennootschap gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74037536. NOWOS voert reparatie en revisiewerkzaamheden uit en ontwikkelt lithium-ion batterijen en accu’s. Daarnaast verstrekt NOWOS advies en diensten op maat met betrekking tot alle aspecten van: veilig omgaan met, administratie en compliance in relatie tot lithium-ion batterijen en accu’s en alle overige (logistieke) processen omtrent lithium-ion batterijen en accu’s. NOWOS verleent haar diensten en activiteiten, ongeacht of er een beloning is overeengekomen, uitsluitend onder toepassing van deze algemene voorwaarden. Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dit door NOWOS schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2 : NOWOS voert een opdracht uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Indien de opdracht door meer dan één opdrachtgevers is verstrekt, zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen jegens NOWOS. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht en de al dan niet in het licht daarvan verrichte werkzaamheden en/of diensten.

Artikel 3 : Alle prijzen, offertes en facturen van NOWOS zijn exclusief BTW (nog te verhogen met BTW), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De tarieven voor goederen en diensten zijn gebaseerd op de op dat moment bekende kostprijzen. Verhogingen daarvan, die door NOWOS niet konden worden voorzien op het moment van het aanbod of het sluiten van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. NOWOS kan haar tarieven ook jaarlijks indexeren op basis van de CBS-dienstenprijsindex (CBI). Aanbiedingen zijn vrijblijvend en maximaal één maand geldig, tenzij in de aanbieding een andere termijn voor aanvaarding is genoemd. Indien het aanbod niet binnen die gestelde termijn wordt geaccepteerd, komt het aanbod automatisch te vervallen. Levertijden in offertes van NOWOS zijn indicatief en geven de klant geen recht op ontbinding of schadevergoeding indien deze worden overschreden.

Artikel 4 : NOWOS-facturen moeten binnen veertien dagen worden betaald zonder recht van opschorting of verrekening. NOWOS is gerechtigd een eventueel door de opdrachtgever betaald voorschot te verrekenen met zijn oudste openstaande factuur. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim – zonder dat enige aanmaning vereist is. Als de opdrachtgever dit niet doet, kan NOWOS een incassoprocedure starten. De kosten van deze incasso zijn voor rekening van de opdrachtgever. NOWOS is gerechtigd vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is, buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de openstaande hoofdsom in rekening te brengen bij de opdrachtgever. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn alle vorderingen van NOWOS op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en mag NOWOS eventuele schulden aan opdrachtgever verrekenen.

Artikel 5 : Alle door NOWOS geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van NOWOS totdat de opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs en alle nog openstaande bedragen heeft betaald (verlengd eigendomsvoorbehoud). Tot die tijd kan NOWOS een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. In geval van niet-betaling van de door NOWOS verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever, heeft NOWOS het recht haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden. Er is dan sprake van kredietverzuim en enige aansprakelijkheid van NOWOS voor schade door late levering of anderszins wordt uitgesloten. Indien goederen nog niet zijn afgeleverd, maar het overeengekomen voorschot of de prijs niet volgens afspraak is betaald, heeft NOWOS het retentierecht. Het artikel wordt in dat geval pas geleverd nadat de klant het volledige bedrag openstaande bedrag heeft betaald.

Artikel 6 : Indien zich bij de uitvoering van een opdracht als gevolg van een handelen of nalaten een gebeurtenis voordoet die leidt tot aansprakelijkheid van NOWOS jegens de opdrachtgever, is die aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door NOWOS afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat door de verzekeraar aan NOWOS in rekening wordt gebracht. Indien NOWOS – om welke reden dan ook – geen aanspraak heeft op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor schade als gevolg van (bedrijfs) aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van NOWOS beperkt tot het bedrag dat bij de desbetreffende opdracht in het desbetreffende kalenderjaar aan opdrachtgever in rekening is gebracht en is betaald. De in dit artikel bedoelde beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing voor zover schade het gevolg is van opzettelijke roekeloosheid of bewuste tekortkoming van NOWOS. Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt één jaar na de dag volgend op die waarop de opdrachtgever kennis heeft genomen van de schade en NOWOS als de daarvoor aansprakelijk gestelde partij.

Artikel 7 : Persoonsgegevens van klanten van NOWOS worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de opdracht. Daarnaast worden deze persoonsgegevens opgenomen in een bestand voor direct marketingdoeleinden. Direct marketingdoeleinden omvatten activiteiten zoals het uitnodigen van seminars en het versturen van nieuwsbrieven door NOWOS. Indien een klant hiertegen bezwaar maakt, kan de klant NOWOS hiervan op de hoogte stellen, waarna de persoonsgegevens direct uit het direct marketing bestand worden verwijderd.

Artikel 8 : Opdrachtgever stelt alle voor de uitvoering van de opdracht relevante informatie ter beschikking aan NOWOS. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan NOWOS ter beschikking gestelde gegevens en documenten, ook indien deze afkomstig zijn van derden. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat NOWOS de opdracht op tijd kan starten. Indien de opdrachtgever de door NOWOS verlangde gegevens en documenten niet of niet tijdig of niet behoorlijk verstrekt en daardoor de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd, kunnen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra door NOWOS gewerkte uren in rekening gebracht bij de klant.

Artikel 9 : NOWOS voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. NOWOS heeft een inspanningsverplichting om het overeengekomen doel te bereiken. NOWOS heeft het recht om werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. De keuze van door NOWOS in te schakelen derden zal zoveel mogelijk in overleg met opdrachtgever en met zorg worden gemaakt. NOWOS is geautoriseerd door de klant om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de klant te accepteren. Overeenkomsten tussen opdrachtgever en dienstverlener worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10 : Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt NOWOS alle intellectuele absolute rechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie. De genoemde intellectuele rechten mogen zonder schriftelijke toestemming van NOWOS niet worden gekopieerd, aan derden getoond en/of op enige andere wijze ter
beschikking gesteld of gebruikt.

Artikel 11 : NOWOS accepteert producten voor analyse, inspectie en reparatie. NOWOS accepteert geen afval. Reparaties uitgevoerd door NOWOS vinden plaats met originele (of vergelijkbaar met originele) componenten. NOWOS heeft een inspanningsplicht dat reparaties in lijn met de gestelde voorwaarden als opgenomen in de UN38.3 en de CE markering van producten. De beschikbaarheid van originele (of vergelijkbaarheid met originele) componenten is bepalend voor de reparatietijd. Daar waar op verzoek van de klant reparaties worden uitgevoerd die niet in lijn zijn met de UN38.3 en de CE-markering,
geschiedt dit geheel onder verantwoordelijkheid van de klant.

NOWOS garandeert dat (reparatie)diensten aan batterijen zullen voldoen aan hun beschrijving en dat alle onderdelen of producten die in gebruik zijn, gedurende zes (6) maanden vanaf de datum van voltooiing van het werk vrij zullen zijn van materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie is een uitdrukkelijke beperkte garantie. Als er niet-conforme service wordt verleend of als er een defect optreedt in een vervangend onderdeel of product tijdens de toepasselijke garantieperiode, zal NOWOS naar eigen keuze ofwel (a) services opnieuw uitvoeren om te voldoen aan hun beschrijving (b) het onderdeel repareren of vervangen of product, met gebruikmaking van onderdelen of producten die nieuw zijn of gelijkwaardig aan nieuw in prestatie en betrouwbaarheid, of (c) de aan NOWOS betaalde bedragen voor de service terugbetalen.

Defecten die het gevolg zijn van opzet, weglaten van normaal of voorgeschreven onderhoud, onjuiste installatie / aansluiting door derden, slechte behandeling, onjuist (of normaal onvoorzienbaar) gebruik en / of reparaties of wijzigingen die niet zijn uitgevoerd door NOWOS worden uitgesloten van garantie.

Artikel 12 : Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten met NOWOS. Daarnaast zijn deze voorwaarden ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Artikel 13 : Op de rechtsverhouding tussen NOWOS en haar opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een verplichting geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de bij de rechtsverhouding betrokken partij daar gevestigd is. De opdrachtgever dient klachten over de door NOWOS verrichte werkzaamheden rechtstreeks
schriftelijk aan NOWOS te melden. De klacht bevat de meest gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming, zodat NOWOS adequaat kan reageren. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. De rechter in Amsterdam (Nederland) is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen
die kunnen ontstaan tussen NOWOS en een opdrachtgever.

Deze voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse, Franse en Engelse taal. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend.

Copyright 2023 © NOWOS